Regulamin Sklepu Internetowego Cukiernia Ćwiek 

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Cukiernia Ćwiek (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie cukierniacwiek.pl (zwanego dalej „cukierniacwiek.pl”) oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta.

2. Sprzedającym jest Cukiernia Ćwiek z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 11 lok.145, kod pocztowy: 02-739, identyfikująca się numerem NIP: 5222186746.


3. Cukiernia Ćwiek prowadzi, w ramach sklepu internetowego Cukiernia Ćwiek, realizację zamówień składanych przez internet na dostawę produktów cukierniczych. Do korzystania z cukierniacwiek.pl wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci internet, wyposażone w standardowy system operacyjny oraz standardową przeglądarkę internetową.

Artykuł 2. Klienci i rejestracja

1. Klientami cukierniacwiek.pl (zwanymi dalej „Klientami”) mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego zakupu.


2. W celu łatwiejszego korzystania z cukierniacwiek.pl Klient może dokonać rejestracji (założenie Konta), poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w cukierniacwiek.pl, podając swój adres e-mail i hasło, imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu. Utworzenie i korzystanie z Konta, jest bezpłatne. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach cukierniacwiek.pl po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie). Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta jest zawierana pomiędzy Klientem a Sklepem Cukierniczym Artur Ćwiek z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego Konta.


3. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię jego zakupów w ramach cukierniacwiek.pl. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych cukierniacwiek.pl.


4. Do dokonania zamówienia lub zakupu nie jest wymagane założenie Konta przez Klienta, przy czym Klienci, którzy nie posiadają zarejestrowanego Konta podczas dokonywania zakupów będą zobowiązani do podania adresu dostawy, tj. imienia i nazwiska odbiorcy, adresu dostawy - w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego – w celu kontaktu w sprawie wykonania dostawy.


5. Klient odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.


6. Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie dokonać zmiany hasła do Konta lub poinformować cukierniacwiek.pl, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie, wyjaśniając okoliczności ich przejęcia.


7. W przypadku, gdy w ramach korzystania z cukierniacwiek.pl możliwe jest podanie przez Klienta danych osób trzecich (np. do celów rekomendacyjnych bądź dostawy produktu do innej osoby niż Klient) wówczas Klient wprowadza takie dane tylko wtedy jeżeli użycie danych osoby trzeciej jest dopuszczalne przez przepisy prawa (np. uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w cukierniacwiek.pl), a w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych Klient ponosi z tego tytułu odpowiedzialność

8. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Cukiernia Ćwiek może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Klient pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach cukierniacwiek.pl materiały bez zgody Sklepu Cukierniczego Artur Ćwiek.

9. Konto prowadzone jest na rzecz Klienta przez czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie żądać zaprzestania prowadzenia dla niego konta poprzez oświadczenie złożone Cukiernia Ćwiek poprzez stosowny formularz elektroniczny dostępny w cukierniacwiek.pl. Klient może domagać się zaprzestania prowadzenia Konta także w inny sposób, o ile jego tożsamość jako posiadacza Konta może zostać właściwie zweryfikowana. Niezależnie od powyższego, Klient, który dokonał rejestracji, ale nie dokonał zakupów, ani nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Cukiernia Ćwiek w ramach cukierniacwiek.pl, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.

Artykuł 3. Zamównienia i zakupy

1. W ramach cukierniacwiek.pl publikowane są informacje o produktach (dalej zwanych „Produktami”) oraz warunki ich zakupu i dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów (dalej zwaną „Zamówieniem”).


2. Cukiernia Ćwiek zastrzega, że zdjęcia Produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Produkty są jednak na bieżąco i indywidualnie wykonywane na każdoczesne zamówienie, a zatem mogą się nieznacznie różnić wyglądem od tych przedstawionych na zdjęciu.


3. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do (wirtualnego) koszyka. Umieszczenie Produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Cukiernia Ćwiek zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji bądź może zostać zrealizowane w terminie późniejszym niż wcześniej sugerowany.


4. Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie może ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Cukiernia Ćwiek oraz przed przekazaniem Produktów dostawcy w celu dostarczenia.


5. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta oraz wyborze metody płatności, Klient otrzymuje od Cukiernia Ćwiek drogą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte przez Cukiernia Ćwiek Klient otrzymuje stosowną wiadomość. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Cukiernia Ćwiek a Klientem. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Produktów. W przypadku, gdy Klient nie jest zainteresowany zawarciem umowy na część Produktów wówczas może od umowy odstąpić, nie później jednak niż w terminie do 48 (?) godzin przed datą odbioru Produktów.

6. Brak dokonania zapłaty za Zamówienie skutkować będzie anulowaniem Zamówienia lub opóźnieniem w jego realizacji.


7. Jeśli Cukiernia Ćwiek nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Cukiernia Ćwiek niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klienta.


8. Zmian w zamówieniu można dokonywać drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 4 godzin po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu można kierować zapytanie dotyczące opcji wprowadzenia zmian kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta (BOK).


9. Cukiernia Ćwiek zastrzega sobie możliwość zaproponowania zamiany Produktu lub odmowy realizacji Zamówienia w sporadycznych przypadkach , gdy wykonanie lub doręczenie Produktu jest niemożliwe lub poważnie utrudnione. W przypadku odmowy realizacji Zamówienia kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.


10. Cukiernia Ćwiek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Zamówieniu zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku do Regulaminu, którego treść dostępna jest na podstronie Polityka zastępowania produktu.

Artykuł 4. Ceny i płatność

1. Wszystkie ceny Produktów w cukierniacwiek.pl zawierają podatek VAT. Podane ceny są wiążące w momencie składania Zamówienia. Kupujący ponosi również koszty dostawy, które określone są w załączniku do Regulaminu, którego treść dostępna jest na podstronie Warunki i koszty dostawy.


2. Oferowane produkty mogą zostać objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od standardowych warunków zakupu zawartych w niniejszym Regulaminie. Pojedyncze promocje trwają w określonym czasie i obejmują tylko wybrane przez Cukiernia Ćwiek Produkty. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych publikowane są na stronach cukierniacwiek.pl. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej promocji.

3. Płatności dokonywane są przez Klienta na podany numer konta bądź z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Cukiernia Ćwiek, dla wygody Klientów, zawarł umowę. Klient ma także możliwość zapłacenia za zamówienie przy odbiorze. Musi być to poprzedzone zapłatą zaliczki w wysokości 20% od kwoty zamówienia. Wszystkie formy płatności wyszczególnione są w załączniku do Regulaminu, którego treść dostępna jest na podstronie Formy Płatności.

4. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana w terminie 12 godzin od czasu złożenia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.


5. Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.


6. Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące.

7. Klient może korzystać z rabatów na zasadach opisanych w cukierniacwiek.pl. Zgromadzone rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Produktów, które nie zostały wyłączone z podleganiu danym upustom bądź rabatom. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za Produkt. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie na nich opisane. Rabaty nie są zbywalne, ani nie są nigdy zamieniane na kwoty pieniężne bądź inne świadczenia.

Artykuł 5. Dostawa Produktów

1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Cukiernia Ćwiek jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).


2. Cukiernia Ćwiek informuje Klientów o kosztach dostawy w cukierniacwiek.pl oraz w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta.


3. Cukiernia Ćwiek zapewnia doręczenie Produktów cukierniczych w 24 godziny (pod warunkiem opłacenia zamówienia do godziny 12:00);z wyłączeniem niektórych tortów, których czas przygotowania przekracza 24 godziny; 48 godzin lub w 72 godziny (w zależności od rodzaju Produktu). Szczegółowe informacje dotyczące czasu realizacji produktów cukierniczych znajdują się w załączniku do Regulaminu, którego treść dostępna jest na podstronie Terminy realizacji.


4. Czas wysyłki zamówionych Produktów wskazany jest w podsumowaniu Zamówienia. Podany czas wysyłki obejmuje dni robocze. Jeżeli Klient nabył wiele Produktów w ramach jednego Zamówienia, a Produkty te mają inny czas wysyłki, zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości, to jest w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych Produktów.


5. Godziny dostawy są preferencyjne i orientacyjne – Cukiernia Ćwiek nie gwarantuje dotrzymania godzin dostawy. Więcej informacji na temat czasu dostawy znajduje się w załączniku do Regulaminu, którego treść dostępna jest na podstronie Terminy realizacji.


6. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Miasta Stołecznego Warszawa, a także do miejscowości podwarszawskich, które Cukiernia Ćwiek wskazał i określił odrębny koszt dostawy. Cukiernia Ćwiek, jeśli będzie dysponował taką możliwością i w drodze odrębnego porozumienia z Klientem, może dostarczyć Produkty także do innych miejscowości niż podane w cukierniacwiek.pl.


7. Dostawca może skontaktować się telefonicznie z adresatem w celu ustalenia jego obecności pod adresem dostawy. Nie zostaje wówczas ujawniony charakter przesyłki.


8. Jeżeli pod adresem podanym w zamówieniu kurier nie zastanie adresata, może on zostawić przesyłkę innej osobie obecnej w danym lokalu. Przesyłki do organizacji, w których obowiązują specjalne zasady wejścia na teren budynku (np. do hoteli, dużych firm, szpitali itp.) doręczane są do recepcji lub sekretariatu wraź ze wskazaniem finalnego adresata i prośbą o jego poinformowanie o oczekującej na niego przesyłce.


9. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Cukiernia Ćwiek.


10. Cukiernia Ćwiek nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Cukiernia Ćwiek zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.


11. W przypadku, gdy kurier nie zastaje adresata pod podanym w zamówieniu adresem, kontaktuje się drogą telefoniczną z adresatem informując o przesyłce oraz adresie placówki, do której Produkt wraca, lub pozostawia awizo pod podanym adresem. Cukiernia Ćwiek nie zobowiązuje się do pokrycia kosztów drugiej próby dostarczenia Produktu, koszty kolejnych prób ponosi Klient. Jeśli adrest pomimo kolejnych prób kontaktu nadal nie skontaktuje się z cukiernią lub biurem Cukiernia Ćwiek, zamówienie zostanie zawieszone i będzie musiało zostać ponownie złożone i opłacone przed ponowną realizacją oraz dostawą. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia przesyłki, wówczas Cukiernia Ćwiek informuje o tym Klienta drogą telefoniczną lub poczty elektronicznej. Cukiernia Ćwiek nie ponosi wówczas odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia. Cukiernia Ćwiek dokłada starań, by Produkty dostarczane do Klientów były świeże i zaleca stosownie je przechowywać, aby tę świeżość zachować na dłużej. Cukiernia Ćwiek nie odpowiada za nieodpowiednie przechowywanie Produktów przez adresata, skutkujące jego krótkim terminem przydatności do spożycia lub żywotności.

Artykuł 6. Usługa Newsletter

1. W ramach cukierniacwiek.pl Klienci mają możliwość zamówienia usługi Newsletter (zwanej dalej „usługa newsletter” bądź „newsletter”) polegającej na przesyłaniu przez Cukiernia Ćwiek na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) cukierniacwiek.pl, partnerów Cukiernia Ćwiek bądź spółek powiązanych z Cukiernia Ćwiek, a także wydarzeń związanych z promocją produktów oferowanych przez te spółki.

2. Usługa newsletter jest bezpłatna.


3. Korzystać z usługi newsletter może Klient, który na stronie internetowej w domenie cukierniacwiek.pl w części dotyczącej newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Cukiernia Ćwiek oraz uruchomienie świadczenia usługi newsletter. Klient zawiera umowę o świadczenie usługi newsletter z Cukiernia Ćwiek, w chwili udostępnienia adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz potwierdzenie tego przyciskiem „zapisz się”.
Klient korzystając z usługi newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.


4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Cukiernia Ćwiek stanowić może naruszenie prawa.


5. Umowa o korzystanie z usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

6. Osoba korzystająca z usługi newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail kontakt@cukierniacwiek.pl, pocztą na adres Cukiernia Ćwiek podany w art. 1 Regulaminu.


7. Cukiernia Ćwiek może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.


8. Cukiernia Ćwiek ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

Artykuł 7. Ochrona danych osobowych

1. Cukiernia Ćwiek jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Cukiernia Ćwiek zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Cukiernia Ćwiek w ramach cukierniacwiek.pl, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.


3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a) zaakceptowania przez Klienta Regulaminu (w toku zakładania konta bądź składania Zamówienia),

b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta (w tym dostarczania newslettera), lub

c) uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).

4. Podanie Cukiernia Ćwiek danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej.

5. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz spółek wskazanych w punkcie 2 powyżej, odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Klientów, a także obsługę posprzedażną (np. rozstrzyganie reklamacji, ewidencjonowanie zakupu do celów programu lojalnościowego). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.


6. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej).


7. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w cukierniacwiek.pl. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Cukiernia Ćwiek (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Cukiernia Ćwiek).


8. Cukiernia Ćwiek zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


9. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Cukiernia Ćwiek przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.


10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Ochrony Prywatności.

Artykuł 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Klient może złożyć reklamację, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Cukiernia Ćwiek są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.


2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej cukierniacwiek.pl lub w formie poczty elektronicznej bądź pisemnie na adres Cukiernia Ćwiek.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (zgłoszone w cukierniacwiek.pl), opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Cukiernia Ćwiek zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


5. Cukiernia Ćwiek rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie. W przypadku odrzucenia reklamacji Cukiernia Ćwiek powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.

6. Gdy wymiana Produktu okaże się możliwa, Cukiernia Ćwiek powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania.


7. Klient ma możliwość odwołania się od decyzji Cukiernia Ćwiek dotyczącej złożonej reklamacji do Kierownika Działu Obsługi Klienta cukierniacwiek.pl.


8. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. Klient będzie mógł skorzystać z tego rabatu w przyszłych zakupach na zasadach jakie przysługiwały Klientowi przed zawarciem transakcji w stosunku do której następuje zwrot ceny.


Artykuł 8. Odstąpienie od umowy


1. W przypadku Produktów cukierniczych oraz innych z krótkim terminem ważności bądź o cechach zastrzeżonych przez Klienta nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży, o ile wola odstąpienia została złożona później niż w ciągu 4 godzin od chwili złożenia Zamówienia. Więcej na stronie informacyjnej Zawarcie umowy.


2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Artykuł 9. Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Cukiernia Ćwiek poinformuje o tym Klientów na stronach cukierniacwiek.pl. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Cukiernia Ćwiek, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Klientów mogą nastąpić w terminie krótszym. Klientów, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.

2. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w cukierniacwiek.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń umieszczonych na stronach cukierniacwiek.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Cukiernia Ćwiek bądź innego podmiotu uprawnionego do udzielenia takiej zgody.


3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo "Cukiernia Ćwiek"), układu i kompozycji stron internetowych cukierniacwiek.pl (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Cukiernia Ćwiek.


4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Cukiernia Ćwiek na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

WARUNKI I KOSZTY DOSTAWY

Produkty dostępne w serwisie cukierniacwiek.pl oferowane są wraz z dostawą - wykonywane i doręczane są przez dostawców firmy Cukiernia Ćwiek. Dokładamy wszelkich starań, aby produkty były dostarczane świeże, o określonej przez klienta porze. Prosimy zapoznać się z zamieszczonymi poniżej warunkami i kosztami dostawy, które są integralną częścią Regulaminu serwisu cukierniacwiek.pl

1. Standardowe koszty dostawy wypieków i pozostałych towarów wynoszą 19,90 zł. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku, gdy adres dostawy jest znacznie oddalony od Cukierni Ćwiek lub trudno dostępny. Wówczas cena doręczenia nieznacznie wzrośnie, a jej wysokość jest ustalana po podaniu przez klienta kodu pocztowego adresu dostawy. Ceny mogą wzrosnąć do 29,90 zł lub 39,90 zł.

2. Cukiernia Ćwiek oferuje możliwość doręczenia poszczególnych tortów tradycyjnych w 24h. Warunkiem jest opłata zamówienia do godziny 12:00 dnia poprzedzającego datę dostawy. Opcję zamówienia tortu z dostawą w 24h można sprawdzić na podstronie każdego wypieku w szczegółach pod opisem produktu. Wypieki spoza oferty tortów tradycyjnych realizowane są najszybciej w 48h lub 72h i odpowiednie informacje również znajdują się w szczegółach pod opisem produktów.

3. Produkty cukiernicze dostarczane są od poniedziałku do soboty. Towary oferowane w serwisie cukierniacwiek.pl nie są doręczane w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy. Cukiernia Ćwiek zobowiązuje się do terminowego dostarczenia zamówienia w dniu wybranym przez Klienta. Wszelkie zmiany w terminie dostawy muszą być ustalone z BOK serwisu cukierniacwiek.pl.

4. Godziny dostawy są preferowane i orientacyjne. Cukiernia Ćwiek przekazuje szczegółowe informacje dostawcom odnośnie godzin dostawy, jednak ze względu na dużą ilość zamówień nie gwarantujemy dostawy w wybranym przedziale czasowym. Więcej informacji na temat terminów dostawy znajduje się w podstronie Terminy realizacji.

5. Dostawca cukierni może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą w celu ustalenia jego obecności pod adresem dostawy. Nie zostaje wówczas ujawniony charakter przesyłki.

6. W przypadku, gdy kurier nie zastaje adresata pod podanym w zamówieniu adresem, kontaktuje się drogą telefoniczną z adresatem informując o przesyłce oraz adresie cukierni do której produkt wraca. Cukiernia Ćwiek nie zobowiązuje się do pokrycia kosztów drugiej próby dostarczenia wypieku, koszty kolejnych prób ponosi klient. Jeśli klient i odbiorca nie skontaktują się z cukiernią lub biurem Cukiernia Ćwiek, zamówienie zostanie zawieszone i będzie musiało zostać ponownie złożone i opłacone przed ponowną realizacją oraz dostawą. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia przesyłki, również zostaje ona przewieziona do cukierni, o czym bezzwłocznie informujemy klienta drogą telefoniczną lub mailową. Cukiernia Ćwiek nie ponosi wówczas odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania całości zamówienia.

8. Jeżeli pod adresem podanym w zamówieniu dostawca nie zastanie adresata, może on zostawić przesyłkę innej osobie obecnej w danym lokalu.

9. Przesyłki do organizacji, w których obowiązują specjalne zasady wejścia na teren budynku (np. do hoteli, dużych firm, szpitali itp.) doręczane są do recepcji lub sekretariatu. Odbiorca jest wówczas informowany o oczekującej na niego przesyłce.

10. Reklamacje dotyczące opóźnienia dostawy muszą zostać złożone przez e-mail w ciągu 48h od faktycznego terminu doręczenia zamówienia do rąk adresata. Pozostałe reklamacje można składać w ciągu 7 dni od terminu doręczenia. Szczegółowe informacje znajdują się w podstronie Reklamacje. REKLAMACJE Za jakość dostarczonych produktów oraz terminowość doręczenia odpowiada Cukiernia Ćwiek. Cukiernia Ćwiek stara się realizować wszystkie zamówienia zgodnie z wytycznymi oraz terminowo, dlatego też w razie wszelkich błędów robi wszystko aby go naprawić. Każda reklamacja jest traktowana indywidualnie i dokładnie rozpatrywana przez nasze Biuro Obsługi Klienta. Po wyjaśnieniu przyczyny i charakteru problemu z produktem, oferujemy Klientowi odpowiednie propozycje rekompensaty. Reklamacje dotyczące wyglądu produktu powinny zostać złożone z załącznikiem - jego zdjęciem. Reklamacje dotyczące opóźnienia dostawy muszą zostać złożone przez e-mail w ciągu 48h od terminu doręczenia. Pozostałe reklamacje można składać w ciągu 7 dni od daty dostawy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający Cukiernia Ćwiek NIP 5222186746: z siedzibą w Warszawie (02-739 ul. Wałbrzyska 11 lok.145).

1.1. Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email kontakt@cukierniacwiek.pl

2. CEL, ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA


2.1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. Przetwarzanie danych osobowych Klientów dotyczy imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, adres dostawy/na który ma byś wystawiona faktura, NIP, adresu IP komputera oraz innych danych koniecznych w celu wykonywania usług świadczonych zgodnie z Regulaminem. Charakter usług świadczonych przez Sprzedawcę uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.


2.2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) realizacji Zamówień oraz Umów Sprzedaży, utworzenia Konta i realizacji innych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym rozpatrywania składanych reklamacji i optymalizacji świadczeń Sprzedawcy, (c) działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

2.3. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na przesyłanie ofert handlowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług oraz realizację umów przez Sprzedawcę.


2.4. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

2.5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa powyżej w ustępie 2.2. lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa powyżej w ustępie 2.2. lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta.


2.6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do momentu usunięcia Konta, wypisania się z Newslettera lub przez okres 5 lat od dnia złożenia ostatniego Zamówienia (w zależności od tego, która czynność nastąpi później), a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.


2.7. Sprzedawca nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich.

3. ODBIORCY DANYCH


3.1. Sprzedawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Klienta, wówczas odbiorcami danych Klienta, mogą być: dostawca hostingu dla Sklepu, firma obsługująca technicznie Sklep, firma obsługująca płatności, biuro rachunkowe Sprzedawcy.


3.2. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.


3.3. Każdy podmiot, któremu Sprzedawca powierza do przetwarzania dane osobowe Klienta, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klienta w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Klienta, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Sprzedawcy.


3.4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

4. PRAWA PODMIOTU DANYCH


4.1. Każdy Klient ma prawo do:

(a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Sprzedawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Sprzedawca,

(b) ograniczenia przetwarzania danych,

(c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedawcę na temat Klienta, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie,

(d) żądania od Sprzedawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

(f) cofnięcia Sprzedawcy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

(g) wniesienia skargi na Sprzedawcę do organu nadzorczego.

5. INNE DANE


5.1. Sklep może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Sklepu i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Sklepu i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

6. BEZPIECZEŃSTWO


6.1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Sprzedawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.


6.2. Do zalogowania się do Konta, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, praca ze Sklepem odbywa się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Klienta a serwerami, w szczególności podczas dokonywania płatności, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL (Secure Socket Layer).


6.3. Sprzedawca wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Sprzedawca wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klienta.


6.4. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Klienta w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Sprzedawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

7. COOKIES

7.1. W celu prawidłowego działania Sklepu, Sprzedawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Klient korzysta z Sklepu.


7.2. Cookies zwykle zawierające adres Sklepu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.


7.3. Sprzedawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Klienta oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta, aż do ich skasowania.


7.4. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.


7.5. Cookies Sprzedawcy są bezpieczne dla urządzenia Klienta, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.


7.6. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Sprzedawcy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.


7.7. Klient może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu.

7.8. Sprzedawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Klienta w Sklepie i utrzymywania sesji Klienta; konfiguracji Sklepu i dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta, takie jak: rozpoznanie urządzenia Klienta, zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Sklepu; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.


7.9. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Sklepu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych m.in. Google Analytics, wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com, Instagram.com


7.10. Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Klient może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.


7.11. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


8.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2019 r.